• Chào mừng bạn đến với website của Thái Honda
  • Tư vấn sửa chữa hư hỏng xe máy honda SH FI | | Phu tung xe may, Sua chua xe may, bao duong xe may, rua xe may tu dong - Thai Honda!

cuu ho xe may 20-10
Công nghệ  /  Tư vấn - Hỏi đáp
Tư vấn sửa chữa hư hỏng xe máy honda SH FI
2013-05-06 03:47:00TÌM KIẾM HƯ HỎNG MIL

MIL NHÁY 1LẦN (CẢM BIẾN MAP)

1. Kiểm tra lại

MIL

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

Xoá bộ nhớ để điu chỉnh lại ECM (page 5-8).

Khởi động động cơ và để chạy cầm chừng ,

kiểm tra nhấp nháy của đèn MIL .

Đèn MIL có nháy không ?

KHÔNG – Lỗi tạm thời hệ thống vẫn bình thường

CÓ – Thay mới bộ van tiết lưu /ECM và kiểm tra

lại một lần nữa .

 

MIL NHÁY 7 LẦN (CẢM BIÊN ECT )

MIL

Chú ý

• Trước khi bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 3P

của cảm biến ECT xem có lỏng hay mòn các cực nối và

kiểm tra lại đèn MIL.

1. Kiểm tra điện áp ra của cảm biến ECT

Nối bó dây kiểm tra giữa ECM và đầu nối của

ECM ( trang 5-9).

Đo điện áp của cực dây kiểm tra khi khoá điện ở

vi trí ON.

Nối : #13 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 2.7 – 3.1 V (20°C/68°F)

Điện áp có nắm trong khoảng 2.7 – 3.1 Vkhông?

Có – • Lỏng hoặc tiếp xúc kém dầu nối ECM .

• Lỗi tạm thời , hệ thống bình thường .

Không – SANG BƯỚC 2.

2. Kiểm tra điện áp ra cảm biến ECT.

Tắt khoá điện sang vị trí OFF.

Tháo đầu nối 3P( xám ) cảm biến nhiệt ECT Đo

điện áp các cực bên bó dây của đầu nối 3P khi

khoá điện bật nên vị trí ON.

Nối : Hồng/trắng (+) – xanh lục/cam (–)

Tiêu chuẩn : 4.75 – 5.25 V

Điện áp có nắm trong khoảng 4.75 – 5.25 V

không?

Có – sang bước 3.

Không – Sang bước 4.

3. Kiểm tra hở mạch cảm biến ECT

Vặn khoá điện xang ví trí OFF.

Kiểm tra sự liên tục của từng cực và cực dầu nối 3p

bên phía đầu nối .

Nối dây : #13 – Hồng /Trắng

#31 – Lục /cam

Nó có liên tục không ?

Có – Hở mạch dây Hồng/ trắng hoặc dây lục/cam

Không – Tiếp bước 5

4. Kiểm tra ngắn mạch cảm biên ECT

Tháo bó dây kiểm tra .

Kiểm tra sự liên tục giữa cực dây tại dầu nối 3P và

mát sườn

Hồng/trắng lục /cam

ĐẦU NỐI 3P CẢM BIN ECT

ĐẦU NỐI 3P CẢM BIN ECT :

Nối dây : Hồng/trắng – mát hồng/ trắng

Nó có liên tục hay không ?

Có – Ngắn mạch dây hồng/ trắng .

NO – tiếp bước 5

5. Kiểm tra điện trở cảm biến ECT

Tháo cảm biến nhiệt ECT( trang5-48).

Đo điện trở giữa các cực của cảm biến ECT .

Nối cực dây : Hồng trắng – lục / cam

Tiêu chuẩn : 2.3 – 2.6 kΩ (20°C/68°F)

Điện trở có nằm trong khoảng 2.3 – 2.6 kΩ không?

Không – Hỏng cảm biến ECT.

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại

 

MIL NHÁY 8 LẦN (CẢM BIẾN TP)

1. Kiểm tra lại MIL

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

Xoá bộ nhớ và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và cho chạy cầm chừng.

Kiểm tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy không ?

Không – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình

thường .

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và kiểm

tra lại .

MIL NHÁY 9 LẦN (CẢM BIẾN IAT )

1. Kiểm tra lại MIL

Xoá bộ nhớ và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và cho chạy cầm chừng.

Kiểm tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy không ?

Không – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình

thường .

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại .

MIL NHÁY 12 LẦN (PHUN XĂNG)

MIL

MIL

• Trước khi bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 2P

phun xăng xem có lỏng không.và kiểm tra lại MIL

1. Kiểm tra điện trở phun xăng

Tháo hộ chứa đồ (trang 2-5). Vặn khoá

điện sang vị trí OFF. Tháo đầu nối 2P

của phun xăng .

Đo điện trở của giữa các cực cảu phun

xăng .

Tiêu chuẩn : 11.1 – 12.3 Ω (20°C/68°F)

Điện trở có nằm trong 11.1 – 12.3 Ω (20°C/

68°F)không ?

Không – hỏng phun xăng .

Có – tiếp bước 2 .

2. Kiểm tra nguồn vào của phun xăng

Kiểm tra điện áp giữa cực của đầu nối 2P và

mát sườn với khoá điện ở vị trí ON.

Nối dây: Đen/ trắng (+) – Mát (–)

Có điện áp bình xuất hiện không ?

Không – hở mạch dây đen/ trắng trong bó dây.

Có – Tiếp bước 3 .

3. Kiểm tra hở mạch dây tín hiệu phun xăng

Nối Bó dây thiết bị kiểm tra giữa ECM và đầu nối

của ECM( trang 5-9).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực và bó dây bên

đầu nối 2P.

Nối : #20 – Hồng/ Xanh

Nó có liên tục không ?

Không – hở mạch dây Hồng/ xanh.

Có – Tiếp bước 4.

4. Kiêm tra ngắn mạch dây tín hiệu phun xăng

Tháo bó dây .

Kiểm tra liên tục giữa cực đầu nối 2P và mát .

Nối : hồng / xanh – mát Hồng/ xanh

Nó có liên tục không?

Có – Ngắn mạch dây hồng/ xanh.

Không – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại .

MIL NHÁY 21LẦN(CẢM BIẾN O2 )

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

• Trước khi tiến hành tìm kiếm hư hỏng hãy kiểm tra lỏng

hay tiếp xúc kém của đầu nối 4P của cảm biến O2 , và kiểm

tra lại đèn MIL

1. Kiểm tra điện áp vào của cảm biến O2

Nối bó dây kiểm tra vào giữa ECM và đầu nối dây

(trang 5-9).

Khởi động động cơ và làm nóng máy tới khi quạt

gió bắt đầu chạy .

Kiểm tra điện áp giữa các cực .

Nối dây đo : #29 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V

Điện áp có nằm trong tiêu chuẩn hay không?

Có – • Kiểm tra hệ thống bơm xăng (trang

5-33).

Nếu hệ thống bình thường tiếp bước 4

Không – Tiếp bước 2.

 

2. Kiểm tra hở mạch cảm biến O2

Vặn khoá điện đến vị trí OFF.

Tháo đầu nối 4P cảm biến O2 (Đen) (trang 5-47).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực và các cực đầu

nối 4P.

Nối : #29 – đen/ cam

#31 – lục/ cam

Nó có liên tục hay không ?

Không – Hở mạch dây đen/ cam hoặc dây lục/camLục/Camđen/cam

Có – TIP BỨOC 3.

Đầu nối 4P cảm

biến O2

3. Kiểm tra ngắn mạch cảm biến O2

Tháo bó dây kiểm tra .

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực bên đầu nối 4P và

mát sườn.

Nối : Đen/cam – mát sườn

Nó có liên tục hay không ?

Có – Ngắn mạch dây đen/ cam.

Không – tiếp bước 4.

 

4. Kiểm tra điện áp ra của cảm biến O2

Thay một cảm biến O2 biết chắc chắn là tốt

(Trang 5-47).

Nối bó dây kiểm tra .

Xóa bộ nhớ ECM và thiết lập lại ( trang 5-8)

Khởi động động cơ và làm nóng máy đến khi quạt

gío chạy.

Kiểm tra điện áp giữa các cực .

Nối : #29 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V

Giá trị điện áp có nằm trong tiêu chuẩn không?

Có – Hỏng cảm biến O2.

NO – thay một bộ van tiết lưu/ECM mới và kiểm

tra lại .

 

MIL NHÁY 23LẦN ( CẢM BIÊN NHIỆTO2 )

• Trước khi tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng hoặc

tiếp xúc kém cảu các cực nối 4P cảm biến và kiểm tra lại đèn

MIL .

1. Kiêm tra điện trở của cảm biến nhiệt O2

Tắt khó điện sang vị trí OFF.

Tháo đầu nối 4P của cảm biến O2 (Đen)

(trang 5-47).

Đo điện trở giữa các cực tại đầu nối 4P của cảm

biến .

Đầu nối 4P cảm biến O2

(Phía cảm biến ):

Nối : Trắng – Trắng Trắng Trắng

Điện trở có nằm trong khoảng 13 Ω (20°C/68°F)?

Không – Hỏng cảm biến O2 .

Có – tiếp bước 2.

2. Kiểm tra nguồn cảm biến nhiệt O2

Đo điện áp giữa cực của bó dây và mát sườn

với khóa điện ở vị trí ON.

Nối : Đen/ trắng (+) – mát sườn (–)

Có điện áp bình xuất hiện không?

Không – Hở mạch dây Đen / trắng .

Có – Tiếp bước 3.

3. Cảm biến nhiệt O2

Nối bó dây kiểm tra vào giứa ECM và đầu nối

(trang 5-9).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực bên đầu nối 4P

bên phía bó dây

Nối : #23 – Trắng

Nó có liên tục hay không?

Không – Hở mạch dây trắng .

Có – tiếp bước 4.

4. Kiểm tra ngắn mạch cảm biến nhiệt O2

Tháo bó dây .

Kiểm tra liên tục của các cực và mát sườn .

Nối : Trắng – Mát sườn

Nó có liên tục không?

Có – Ngắn mạch dây trắng.

Không – thay một bộ

 

MIL NHÁY 29 LẦN (VAN IAC)

1. Kiểm tra lại MIL

Xoá bộ nhớ ECM và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và đẻ chạy cầm chừng Kiểm

tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy hay không ?

Không – Lỗi tạm thời, Hệ thống bình thường.

Có – thay một bộ van tiết lưu/ECM mới và kiểm

tra lại

 

balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai, xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, thiết bị chống tĩnh điện, phòng sạch là gì, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả, máy sấy hoa quả giá rẻ, máy sấy thịt bò khô, máy sấy thịt bò khô, máy sấy cám chim, sấy thăng hoa, điện trở sấy, tủ sấy, thiết bị sấy, điện trở sấy, máy sấy khô hoa quả, máy sấy hoa quả giá rẻ, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, tủ sấy thực phẩm, máy sấy thịt bò khô, máy sấy cám chim, tủ sấy công nghiệp, máy sấy thịt bò khô, sấy thăng hoa, may say thuc pham, tủ sấy, mat na phong khi doc, mặt nạ phòng hơi độc, khẩu trang bảo hộ, giá mặt nạ phòng độc, dây đai an toàn, giay bao ho, giày bảo hộ, giá giày bảo hộ, sản xuất găng tay cao su, thang day thoat hiem, găng tay cao su, găng tay cao su, day thoat hiem, thang dây thoát hiểm, giay bao ho lao dong tphcm, dây đeo an toàn, giay bao ho lao dong k2, giay bh, giầy bảo hộ lao động, giày bảo hộ k2, giầy bảo hộ lao động, công ty sản xuất găng tay cao su, dây thoát hiểm nhà cao tầng, dây an toàn, bao tay cao su, găng tay, giá găng tay cao su, găng tay da, găng tay phòng sạch, găng tay phòng sạch, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, giay proshield, dây thoát hiểm, thoát hiểm nhà cao tầng, giay da bao ho, thiết bị chữa cháy, găng tay cao su mỏng, thiết bị pccc, bao tay, giày da bảo hộ, quần áo phòng sạch, bán bình chữa cháy, thiết bị phòng sạch, bình bột chữa cháy, thoát hiểm, khẩu trang y tế than hoạt tính, giầy bảo hộ hàn quốc, bình chữa cháy co2, giày bảo hộ việt ý, thiết kế phòng sạch, giày bảo hộ dragon, gang tay sat, giay bao ho k2, khẩu trang kissy, giày mũi sắt, giày bảo hộ giá rẻ, giầy chống nước, giày đế cao su, giá khẩu trang y tế, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, khẩu trang neovision, bán khẩu trang y tế, công dụng của than hoạt tính, giầy tiger, khẩu trang hoạt tính kissy, công ty sản xuất găng tay y tế, giá găng tay y tế, găng tay y tế giá rẻ, pccc, phòng cháy chữa cháy, giày k2 hàn quốc, thiết bị phòng cháy, mua khẩu trang y tế, nội quy phòng cháy chữa cháy, máy bơm chữa cháy, thiết bị báo cháy, pccc tphcm, hệ thống báo cháy, bình phòng cháy chữa cháy, bao tay cao su y tế, giá bình chữa cháy, găng tay y tế, phòng chống cháy nổ, máy bơm chữa cháy tohatsu, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao tay y tế, găng tay cao su y tế, bình cứu hoả, máy bơm cứu hỏa, thiết bị phòng cháy chữa cháy tphcm, găng tay nitrile, safety jogger, giày bảo hộ equippro, thi công phòng sạch, găng tay latex, jogger, an phú đông, bán đất an phú đông, bán đất an phú đông, nha ban quan 12, gia dat quan 12, dat ban quan 12, mua dat quan 12, mua nha o quan 12, nha quan 12, dat q12, mua nha q12, mua ban nha dat quan 12, nhà đất quận 12, nhà quận 12, mua ban nha quan 12, nha dat quan 12, nhadat q12, nha gia re quan 12, mua nha quan 12, nhadat q12, mua ban nha dat q12, mua ban nha quan 12, mua nha quan 12, ban nha dat quan 12, dat tho cu quan 12, nha q12, muabannhadat q12, mua nha quan 12, nhà đất q12, mua bán nhà đất quận 12, bán nhà q12, mua ban nha dat quan 12 tphcm, mua bán nhà đất quận 12, nhà đất q12, bán nhà đất quận 12, giá nhà đất quận 12, nha dat ban quan 12, ban nha gia re quan 12, bán đất an phú đông quận 12, nhà đất an phú đông quận 12, bán đất phường an phú đông quận 12, nhà đất an phú đông quận 12, bán nhà an phú đông quận 12, mua ban dat quan 12, ban dat quan 12, bán đất quận 12, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, bao tay y tế, găng tay phòng sạch, găng tay cao su, giá găng tay y tế, găng tay y tế, bao tay, găng tay điện, găng tay da, găng tay, găng tay y tế giá rẻ, công ty sản xuất găng tay y tế, bao tay ngon, gang tay sat, gang tay dien, găng tay cao su mỏng, găng tay latex, găng tay cao su y tế, bao tay cao su, công ty sản xuất găng tay cao su, găng tay cao su, sản xuất găng tay cao su, giá găng tay cao su, bao tay cao su y tế, găng tay nitrile, găng tay len bảo hộ, găng tay len, găng tay sợi, gang tay chong hoa chat, găng tay chống hóa chất, găng tay cao su, găng tay cao su, găng tay cao su mỏng, gang tay dien, giá găng tay cao su, bao tay cao su, găng tay len, găng tay sợi, gang tay bao ho lao dong, găng tay nitrile, do bao ho lao dong, bao tay, găng tay phòng sạch, găng tay len bảo hộ, gang tay lao dong, bao tay bao ho lao dong, găng tay lao động, găng tay da, găng tay điện, gang tay chong hoa chat, găng tay chống hóa chất, bao tay ngon, gang tay sat, găng tay, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, sản xuất găng tay cao su, công ty sản xuất găng tay cao su, găng tay latex, găng tay cao su y tế, bao tay y tế, găng tay y tế, giá găng tay y tế, bao tay cao su y tế, găng tay y tế giá rẻ, công ty sản xuất găng tay y tế, giày bảo hộ, giầy bảo hộ lao động, giầy bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong jogger, giày bảo hộ giá rẻ, giay bao ho lao dong tphcm, giá giày bảo hộ, giay bh, giay bao ho lao dong k2, bán giày bảo hộ, giay bao ho king, giày k2 hàn quốc, giay bao ho, giay bao ho k2, giày bảo hộ cao cổ, giầy chống nước, giay proshield, giày bảo hộ k2, giầy tiger, giày mũi sắt, giay bao ho lao dong abc, giầy bảo hộ hàn quốc, giày bảo hộ mũi thép, giày bảo hộ cao cổ, giay da bao ho, giày bảo hộ equippro, giày nhựa, giày đế cao su, giày da bảo hộ, giày bảo hộ dragon, giày bảo hộ nhập khẩu cao cấp, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày safety jogger, giay bao ho safety jogger, safety jogger, jogger, giày bảo hộ việt ý, giày bảo hộ jogger bestrun s3, giày jogger bestrun, giày bảo hộ red wing, giày bảo hộ giá rẻ, giày bảo hộ việt ý, giay bao ho, giày bảo hộ mũi thép, giày bảo hộ, giay bao ho safety jogger, giay bh, giay da bao ho, giầy bảo hộ lao động, giầy bảo hộ lao động, giày da bảo hộ, giày bảo hộ equippro, giày mũi sắt, giầy tiger, giày bảo hộ cao cổ, giày bảo hộ cao cổ, giầy chống nước, giày bảo hộ dragon, giay bao ho lao dong abc, giày đế cao su, bhld bao binh, giay proshield, giày bảo hộ red wing, giày safety jogger, safety jogger, giày nhựa, jogger, mua khẩu trang y tế, khẩu trang neovision, giá khẩu trang y tế, khẩu trang y tế than hoạt tính, công dụng của than hoạt tính, khẩu trang bảo hộ, may lanh cu, nhà vườn, nha vuon, biệt thự nhà vườn, cay xanh, cây xanh, Cham soc cay canh, chăm sóc cây cảnh, cay canh, cây cảnh, chậu composite, thi công sân vườn, thiết kế cảnh quan, San vuon biet thu, thiết kế sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, San vuon biet thu, sân vườn biệt thự, Thi cong san vuon, sân vườn biệt thự, nha vuon dep, nhà vườn đẹp, thi công bể bơi, thi công hồ bơi, thi cong ho boi, thiet bi ho boi, thiết bị hồ bơi, thiet bi be boi, thiết bị bể bơi, ho ca koi nhat ban, hồ cá koi nhật bản, laptop cũ, laptop cu, laptop cũ giá rẻ, laptop cu gia re, laptop cũ, laptop cu, laptop cũ giá rẻ, laptop cu gia re, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, Bàn ghế đá, ban ghe da, cây cảnh, cay canh, Vạn niên tùng, Tùng la hán, van nien tung, tung la han, chậu trồng cây thông minh, chậu cây thông minh, chau trong cay thong minh, chau cay thong minh, chậu cây cảnh, chau cay canh, chau cay, Đài phun nước, dai phun nuoc, đá mỹ nghệ, da my nghe, Đất trồng cây, Đất sạch, đất tribat, dat trong cay, dat sach, dat tribat, Đèn âm nước, den am nuoc, Đèn đá, den da, Đèn sân vườn, Đèn trụ sân vườn, den san vuon, den tru san vuon, Dụng cụ làm vườn, dung cu lam vuon, đá trang trí, đá tự nhiên, Sỏi trắng, đá cuội, da trang tri, da tu nhien, soi trang, da cuoi, Đèn ngoại thất, den ngoai that, lọc hồ cá koi, loc ho ca koi, Tưới tự động, tuoi tu dong, Tưới nhỏ giọt, Hệ thống tưới nhỏ giọt, tuoi nho giot, he thong tuoi nho giot, lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, dao tao seo, đào tạo seo, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, but dien, bút điện, su cach dien, sứ cách điện, bao tay cách điện, tham cach dien, thảm cách điện, gang tay cach dien, găng tay cách điện, ủng cách điện, ung cach dien, dụng cụ đo điện, dung cu do dien, bút thử điện, but thu dien, ac quy, ắc quy, Ac Quy Cong Nghiep, Ắc Quy công nghiệp, ac quy dong nai, ắc quy đồng nai, ac quy globe, ắc quy globe, ac quy gs, ắc quy gs, ac quy kho, ắc quy khô, ac quy o to, ắc quy ô tô, Ac Quy UPS, Ắc Quy UPS, Ac quy vien thong, Ắc quy viễn thông, ac quy vision, ắc quy vision, ac quy xe dap dien, ắc quy xe đạp điện, ac quy xe dien, ắc quy xe điện, Ac Quy Xe Lan Dien, Ắc Quy Xe Lăn Điện, ac quy xe may, ắc quy xe máy, acquy, acquy dong nai, ắcquy đồng nai, acquy gs, binh ac quy, binh ac quy dong nai, bình ắc quy đồng nai, bình ắc quy khô, binh ac quy xe dap dien, bình ắc quy xe đạp điện, binh acquy, bình acquy, binh acquy kho, bình acquy khô, dai ly ac quy, đại lý ăc quy, chanh xe di da nang, chanh xe di ha noi, chanh xe di mien tay, chanh xe di tay nguyen, cty van tai huu nguyen, dich vu van tai huu nguyen, nhan cho hang gia re, van chuyen hang hoa, van chuyen hang hoa gia re, van tai hang hoa, Dich vu van chuyen, dich vu van chuyen nha gia re, xe tai cho hang huu nguyen, xe tai cho thue, xe tai cho thue gia re, cho thue xe tai, cho thue xe tai gia re,