• Chào mừng bạn đến với website của Thái Honda
  • Tư vấn sửa chữa hư hỏng xe máy honda SH FI | | Phu tung xe may, Sua chua xe may, bao duong xe may, rua xe may tu dong - Thai Honda!

cuu ho xe may 20-10
Công nghệ  /  Tư vấn - Hỏi đáp
Tư vấn sửa chữa hư hỏng xe máy honda SH FI
2013-05-06 03:47:00TÌM KIẾM HƯ HỎNG MIL

MIL NHÁY 1LẦN (CẢM BIẾN MAP)

1. Kiểm tra lại

MIL

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

Xoá bộ nhớ để điu chỉnh lại ECM (page 5-8).

Khởi động động cơ và để chạy cầm chừng ,

kiểm tra nhấp nháy của đèn MIL .

Đèn MIL có nháy không ?

KHÔNG – Lỗi tạm thời hệ thống vẫn bình thường

CÓ – Thay mới bộ van tiết lưu /ECM và kiểm tra

lại một lần nữa .

 

MIL NHÁY 7 LẦN (CẢM BIÊN ECT )

MIL

Chú ý

• Trước khi bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 3P

của cảm biến ECT xem có lỏng hay mòn các cực nối và

kiểm tra lại đèn MIL.

1. Kiểm tra điện áp ra của cảm biến ECT

Nối bó dây kiểm tra giữa ECM và đầu nối của

ECM ( trang 5-9).

Đo điện áp của cực dây kiểm tra khi khoá điện ở

vi trí ON.

Nối : #13 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 2.7 – 3.1 V (20°C/68°F)

Điện áp có nắm trong khoảng 2.7 – 3.1 Vkhông?

Có – • Lỏng hoặc tiếp xúc kém dầu nối ECM .

• Lỗi tạm thời , hệ thống bình thường .

Không – SANG BƯỚC 2.

2. Kiểm tra điện áp ra cảm biến ECT.

Tắt khoá điện sang vị trí OFF.

Tháo đầu nối 3P( xám ) cảm biến nhiệt ECT Đo

điện áp các cực bên bó dây của đầu nối 3P khi

khoá điện bật nên vị trí ON.

Nối : Hồng/trắng (+) – xanh lục/cam (–)

Tiêu chuẩn : 4.75 – 5.25 V

Điện áp có nắm trong khoảng 4.75 – 5.25 V

không?

Có – sang bước 3.

Không – Sang bước 4.

3. Kiểm tra hở mạch cảm biến ECT

Vặn khoá điện xang ví trí OFF.

Kiểm tra sự liên tục của từng cực và cực dầu nối 3p

bên phía đầu nối .

Nối dây : #13 – Hồng /Trắng

#31 – Lục /cam

Nó có liên tục không ?

Có – Hở mạch dây Hồng/ trắng hoặc dây lục/cam

Không – Tiếp bước 5

4. Kiểm tra ngắn mạch cảm biên ECT

Tháo bó dây kiểm tra .

Kiểm tra sự liên tục giữa cực dây tại dầu nối 3P và

mát sườn

Hồng/trắng lục /cam

ĐẦU NỐI 3P CẢM BIN ECT

ĐẦU NỐI 3P CẢM BIN ECT :

Nối dây : Hồng/trắng – mát hồng/ trắng

Nó có liên tục hay không ?

Có – Ngắn mạch dây hồng/ trắng .

NO – tiếp bước 5

5. Kiểm tra điện trở cảm biến ECT

Tháo cảm biến nhiệt ECT( trang5-48).

Đo điện trở giữa các cực của cảm biến ECT .

Nối cực dây : Hồng trắng – lục / cam

Tiêu chuẩn : 2.3 – 2.6 kΩ (20°C/68°F)

Điện trở có nằm trong khoảng 2.3 – 2.6 kΩ không?

Không – Hỏng cảm biến ECT.

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại

 

MIL NHÁY 8 LẦN (CẢM BIẾN TP)

1. Kiểm tra lại MIL

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

Xoá bộ nhớ và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và cho chạy cầm chừng.

Kiểm tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy không ?

Không – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình

thường .

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và kiểm

tra lại .

MIL NHÁY 9 LẦN (CẢM BIẾN IAT )

1. Kiểm tra lại MIL

Xoá bộ nhớ và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và cho chạy cầm chừng.

Kiểm tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy không ?

Không – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình

thường .

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại .

MIL NHÁY 12 LẦN (PHUN XĂNG)

MIL

MIL

• Trước khi bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 2P

phun xăng xem có lỏng không.và kiểm tra lại MIL

1. Kiểm tra điện trở phun xăng

Tháo hộ chứa đồ (trang 2-5). Vặn khoá

điện sang vị trí OFF. Tháo đầu nối 2P

của phun xăng .

Đo điện trở của giữa các cực cảu phun

xăng .

Tiêu chuẩn : 11.1 – 12.3 Ω (20°C/68°F)

Điện trở có nằm trong 11.1 – 12.3 Ω (20°C/

68°F)không ?

Không – hỏng phun xăng .

Có – tiếp bước 2 .

2. Kiểm tra nguồn vào của phun xăng

Kiểm tra điện áp giữa cực của đầu nối 2P và

mát sườn với khoá điện ở vị trí ON.

Nối dây: Đen/ trắng (+) – Mát (–)

Có điện áp bình xuất hiện không ?

Không – hở mạch dây đen/ trắng trong bó dây.

Có – Tiếp bước 3 .

3. Kiểm tra hở mạch dây tín hiệu phun xăng

Nối Bó dây thiết bị kiểm tra giữa ECM và đầu nối

của ECM( trang 5-9).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực và bó dây bên

đầu nối 2P.

Nối : #20 – Hồng/ Xanh

Nó có liên tục không ?

Không – hở mạch dây Hồng/ xanh.

Có – Tiếp bước 4.

4. Kiêm tra ngắn mạch dây tín hiệu phun xăng

Tháo bó dây .

Kiểm tra liên tục giữa cực đầu nối 2P và mát .

Nối : hồng / xanh – mát Hồng/ xanh

Nó có liên tục không?

Có – Ngắn mạch dây hồng/ xanh.

Không – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại .

MIL NHÁY 21LẦN(CẢM BIẾN O2 )

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

• Trước khi tiến hành tìm kiếm hư hỏng hãy kiểm tra lỏng

hay tiếp xúc kém của đầu nối 4P của cảm biến O2 , và kiểm

tra lại đèn MIL

1. Kiểm tra điện áp vào của cảm biến O2

Nối bó dây kiểm tra vào giữa ECM và đầu nối dây

(trang 5-9).

Khởi động động cơ và làm nóng máy tới khi quạt

gió bắt đầu chạy .

Kiểm tra điện áp giữa các cực .

Nối dây đo : #29 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V

Điện áp có nằm trong tiêu chuẩn hay không?

Có – • Kiểm tra hệ thống bơm xăng (trang

5-33).

Nếu hệ thống bình thường tiếp bước 4

Không – Tiếp bước 2.

 

2. Kiểm tra hở mạch cảm biến O2

Vặn khoá điện đến vị trí OFF.

Tháo đầu nối 4P cảm biến O2 (Đen) (trang 5-47).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực và các cực đầu

nối 4P.

Nối : #29 – đen/ cam

#31 – lục/ cam

Nó có liên tục hay không ?

Không – Hở mạch dây đen/ cam hoặc dây lục/camLục/Camđen/cam

Có – TIP BỨOC 3.

Đầu nối 4P cảm

biến O2

3. Kiểm tra ngắn mạch cảm biến O2

Tháo bó dây kiểm tra .

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực bên đầu nối 4P và

mát sườn.

Nối : Đen/cam – mát sườn

Nó có liên tục hay không ?

Có – Ngắn mạch dây đen/ cam.

Không – tiếp bước 4.

 

4. Kiểm tra điện áp ra của cảm biến O2

Thay một cảm biến O2 biết chắc chắn là tốt

(Trang 5-47).

Nối bó dây kiểm tra .

Xóa bộ nhớ ECM và thiết lập lại ( trang 5-8)

Khởi động động cơ và làm nóng máy đến khi quạt

gío chạy.

Kiểm tra điện áp giữa các cực .

Nối : #29 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V

Giá trị điện áp có nằm trong tiêu chuẩn không?

Có – Hỏng cảm biến O2.

NO – thay một bộ van tiết lưu/ECM mới và kiểm

tra lại .

 

MIL NHÁY 23LẦN ( CẢM BIÊN NHIỆTO2 )

• Trước khi tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng hoặc

tiếp xúc kém cảu các cực nối 4P cảm biến và kiểm tra lại đèn

MIL .

1. Kiêm tra điện trở của cảm biến nhiệt O2

Tắt khó điện sang vị trí OFF.

Tháo đầu nối 4P của cảm biến O2 (Đen)

(trang 5-47).

Đo điện trở giữa các cực tại đầu nối 4P của cảm

biến .

Đầu nối 4P cảm biến O2

(Phía cảm biến ):

Nối : Trắng – Trắng Trắng Trắng

Điện trở có nằm trong khoảng 13 Ω (20°C/68°F)?

Không – Hỏng cảm biến O2 .

Có – tiếp bước 2.

2. Kiểm tra nguồn cảm biến nhiệt O2

Đo điện áp giữa cực của bó dây và mát sườn

với khóa điện ở vị trí ON.

Nối : Đen/ trắng (+) – mát sườn (–)

Có điện áp bình xuất hiện không?

Không – Hở mạch dây Đen / trắng .

Có – Tiếp bước 3.

3. Cảm biến nhiệt O2

Nối bó dây kiểm tra vào giứa ECM và đầu nối

(trang 5-9).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực bên đầu nối 4P

bên phía bó dây

Nối : #23 – Trắng

Nó có liên tục hay không?

Không – Hở mạch dây trắng .

Có – tiếp bước 4.

4. Kiểm tra ngắn mạch cảm biến nhiệt O2

Tháo bó dây .

Kiểm tra liên tục của các cực và mát sườn .

Nối : Trắng – Mát sườn

Nó có liên tục không?

Có – Ngắn mạch dây trắng.

Không – thay một bộ

 

MIL NHÁY 29 LẦN (VAN IAC)

1. Kiểm tra lại MIL

Xoá bộ nhớ ECM và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và đẻ chạy cầm chừng Kiểm

tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy hay không ?

Không – Lỗi tạm thời, Hệ thống bình thường.

Có – thay một bộ van tiết lưu/ECM mới và kiểm

tra lại

 

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.