• Chào mừng bạn đến với website của Thái Honda
  • Tư vấn sửa chữa hư hỏng xe máy honda SH FI | | Phu tung xe may, Sua chua xe may, bao duong xe may, rua xe may tu dong - Thai Honda!

cuu ho xe may 20-10
Công nghệ  /  Tư vấn - Hỏi đáp
Tư vấn sửa chữa hư hỏng xe máy honda SH FI
2013-05-06 03:47:00TÌM KIẾM HƯ HỎNG MIL

MIL NHÁY 1LẦN (CẢM BIẾN MAP)

1. Kiểm tra lại

MIL

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

Xoá bộ nhớ để điu chỉnh lại ECM (page 5-8).

Khởi động động cơ và để chạy cầm chừng ,

kiểm tra nhấp nháy của đèn MIL .

Đèn MIL có nháy không ?

KHÔNG – Lỗi tạm thời hệ thống vẫn bình thường

CÓ – Thay mới bộ van tiết lưu /ECM và kiểm tra

lại một lần nữa .

 

MIL NHÁY 7 LẦN (CẢM BIÊN ECT )

MIL

Chú ý

• Trước khi bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 3P

của cảm biến ECT xem có lỏng hay mòn các cực nối và

kiểm tra lại đèn MIL.

1. Kiểm tra điện áp ra của cảm biến ECT

Nối bó dây kiểm tra giữa ECM và đầu nối của

ECM ( trang 5-9).

Đo điện áp của cực dây kiểm tra khi khoá điện ở

vi trí ON.

Nối : #13 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 2.7 – 3.1 V (20°C/68°F)

Điện áp có nắm trong khoảng 2.7 – 3.1 Vkhông?

Có – • Lỏng hoặc tiếp xúc kém dầu nối ECM .

• Lỗi tạm thời , hệ thống bình thường .

Không – SANG BƯỚC 2.

2. Kiểm tra điện áp ra cảm biến ECT.

Tắt khoá điện sang vị trí OFF.

Tháo đầu nối 3P( xám ) cảm biến nhiệt ECT Đo

điện áp các cực bên bó dây của đầu nối 3P khi

khoá điện bật nên vị trí ON.

Nối : Hồng/trắng (+) – xanh lục/cam (–)

Tiêu chuẩn : 4.75 – 5.25 V

Điện áp có nắm trong khoảng 4.75 – 5.25 V

không?

Có – sang bước 3.

Không – Sang bước 4.

3. Kiểm tra hở mạch cảm biến ECT

Vặn khoá điện xang ví trí OFF.

Kiểm tra sự liên tục của từng cực và cực dầu nối 3p

bên phía đầu nối .

Nối dây : #13 – Hồng /Trắng

#31 – Lục /cam

Nó có liên tục không ?

Có – Hở mạch dây Hồng/ trắng hoặc dây lục/cam

Không – Tiếp bước 5

4. Kiểm tra ngắn mạch cảm biên ECT

Tháo bó dây kiểm tra .

Kiểm tra sự liên tục giữa cực dây tại dầu nối 3P và

mát sườn

Hồng/trắng lục /cam

ĐẦU NỐI 3P CẢM BIN ECT

ĐẦU NỐI 3P CẢM BIN ECT :

Nối dây : Hồng/trắng – mát hồng/ trắng

Nó có liên tục hay không ?

Có – Ngắn mạch dây hồng/ trắng .

NO – tiếp bước 5

5. Kiểm tra điện trở cảm biến ECT

Tháo cảm biến nhiệt ECT( trang5-48).

Đo điện trở giữa các cực của cảm biến ECT .

Nối cực dây : Hồng trắng – lục / cam

Tiêu chuẩn : 2.3 – 2.6 kΩ (20°C/68°F)

Điện trở có nằm trong khoảng 2.3 – 2.6 kΩ không?

Không – Hỏng cảm biến ECT.

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại

 

MIL NHÁY 8 LẦN (CẢM BIẾN TP)

1. Kiểm tra lại MIL

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

Xoá bộ nhớ và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và cho chạy cầm chừng.

Kiểm tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy không ?

Không – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình

thường .

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và kiểm

tra lại .

MIL NHÁY 9 LẦN (CẢM BIẾN IAT )

1. Kiểm tra lại MIL

Xoá bộ nhớ và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và cho chạy cầm chừng.

Kiểm tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy không ?

Không – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình

thường .

Có – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại .

MIL NHÁY 12 LẦN (PHUN XĂNG)

MIL

MIL

• Trước khi bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 2P

phun xăng xem có lỏng không.và kiểm tra lại MIL

1. Kiểm tra điện trở phun xăng

Tháo hộ chứa đồ (trang 2-5). Vặn khoá

điện sang vị trí OFF. Tháo đầu nối 2P

của phun xăng .

Đo điện trở của giữa các cực cảu phun

xăng .

Tiêu chuẩn : 11.1 – 12.3 Ω (20°C/68°F)

Điện trở có nằm trong 11.1 – 12.3 Ω (20°C/

68°F)không ?

Không – hỏng phun xăng .

Có – tiếp bước 2 .

2. Kiểm tra nguồn vào của phun xăng

Kiểm tra điện áp giữa cực của đầu nối 2P và

mát sườn với khoá điện ở vị trí ON.

Nối dây: Đen/ trắng (+) – Mát (–)

Có điện áp bình xuất hiện không ?

Không – hở mạch dây đen/ trắng trong bó dây.

Có – Tiếp bước 3 .

3. Kiểm tra hở mạch dây tín hiệu phun xăng

Nối Bó dây thiết bị kiểm tra giữa ECM và đầu nối

của ECM( trang 5-9).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực và bó dây bên

đầu nối 2P.

Nối : #20 – Hồng/ Xanh

Nó có liên tục không ?

Không – hở mạch dây Hồng/ xanh.

Có – Tiếp bước 4.

4. Kiêm tra ngắn mạch dây tín hiệu phun xăng

Tháo bó dây .

Kiểm tra liên tục giữa cực đầu nối 2P và mát .

Nối : hồng / xanh – mát Hồng/ xanh

Nó có liên tục không?

Có – Ngắn mạch dây hồng/ xanh.

Không – Thay bộ van tiết lưu/ ECM mới và

kiểm tra lại .

MIL NHÁY 21LẦN(CẢM BIẾN O2 )

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu)

• Trước khi tiến hành tìm kiếm hư hỏng hãy kiểm tra lỏng

hay tiếp xúc kém của đầu nối 4P của cảm biến O2 , và kiểm

tra lại đèn MIL

1. Kiểm tra điện áp vào của cảm biến O2

Nối bó dây kiểm tra vào giữa ECM và đầu nối dây

(trang 5-9).

Khởi động động cơ và làm nóng máy tới khi quạt

gió bắt đầu chạy .

Kiểm tra điện áp giữa các cực .

Nối dây đo : #29 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V

Điện áp có nằm trong tiêu chuẩn hay không?

Có – • Kiểm tra hệ thống bơm xăng (trang

5-33).

Nếu hệ thống bình thường tiếp bước 4

Không – Tiếp bước 2.

 

2. Kiểm tra hở mạch cảm biến O2

Vặn khoá điện đến vị trí OFF.

Tháo đầu nối 4P cảm biến O2 (Đen) (trang 5-47).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực và các cực đầu

nối 4P.

Nối : #29 – đen/ cam

#31 – lục/ cam

Nó có liên tục hay không ?

Không – Hở mạch dây đen/ cam hoặc dây lục/camLục/Camđen/cam

Có – TIP BỨOC 3.

Đầu nối 4P cảm

biến O2

3. Kiểm tra ngắn mạch cảm biến O2

Tháo bó dây kiểm tra .

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực bên đầu nối 4P và

mát sườn.

Nối : Đen/cam – mát sườn

Nó có liên tục hay không ?

Có – Ngắn mạch dây đen/ cam.

Không – tiếp bước 4.

 

4. Kiểm tra điện áp ra của cảm biến O2

Thay một cảm biến O2 biết chắc chắn là tốt

(Trang 5-47).

Nối bó dây kiểm tra .

Xóa bộ nhớ ECM và thiết lập lại ( trang 5-8)

Khởi động động cơ và làm nóng máy đến khi quạt

gío chạy.

Kiểm tra điện áp giữa các cực .

Nối : #29 (+) – #31 (–)

Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V

Giá trị điện áp có nằm trong tiêu chuẩn không?

Có – Hỏng cảm biến O2.

NO – thay một bộ van tiết lưu/ECM mới và kiểm

tra lại .

 

MIL NHÁY 23LẦN ( CẢM BIÊN NHIỆTO2 )

• Trước khi tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng hoặc

tiếp xúc kém cảu các cực nối 4P cảm biến và kiểm tra lại đèn

MIL .

1. Kiêm tra điện trở của cảm biến nhiệt O2

Tắt khó điện sang vị trí OFF.

Tháo đầu nối 4P của cảm biến O2 (Đen)

(trang 5-47).

Đo điện trở giữa các cực tại đầu nối 4P của cảm

biến .

Đầu nối 4P cảm biến O2

(Phía cảm biến ):

Nối : Trắng – Trắng Trắng Trắng

Điện trở có nằm trong khoảng 13 Ω (20°C/68°F)?

Không – Hỏng cảm biến O2 .

Có – tiếp bước 2.

2. Kiểm tra nguồn cảm biến nhiệt O2

Đo điện áp giữa cực của bó dây và mát sườn

với khóa điện ở vị trí ON.

Nối : Đen/ trắng (+) – mát sườn (–)

Có điện áp bình xuất hiện không?

Không – Hở mạch dây Đen / trắng .

Có – Tiếp bước 3.

3. Cảm biến nhiệt O2

Nối bó dây kiểm tra vào giứa ECM và đầu nối

(trang 5-9).

Kiểm tra sự liên tục giữa các cực bên đầu nối 4P

bên phía bó dây

Nối : #23 – Trắng

Nó có liên tục hay không?

Không – Hở mạch dây trắng .

Có – tiếp bước 4.

4. Kiểm tra ngắn mạch cảm biến nhiệt O2

Tháo bó dây .

Kiểm tra liên tục của các cực và mát sườn .

Nối : Trắng – Mát sườn

Nó có liên tục không?

Có – Ngắn mạch dây trắng.

Không – thay một bộ

 

MIL NHÁY 29 LẦN (VAN IAC)

1. Kiểm tra lại MIL

Xoá bộ nhớ ECM và thiết lập lại ECM ( trang 5-8).

Khởi động động cơ và đẻ chạy cầm chừng Kiểm

tra nháy của đèn MIL.

Đèn MIL có nháy hay không ?

Không – Lỗi tạm thời, Hệ thống bình thường.

Có – thay một bộ van tiết lưu/ECM mới và kiểm

tra lại